Pływam, bo lubię

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY  4 Z PROGRAMEM „PŁYWAM BO LUBIĘ”

 • Szkoła podstawowa nr 6  wystąpiła do organu nadzorującego  o zgodę na zorganizowanie klasy 4 z programem „Pływam bo lubię”, taką zgodę otrzymano.
 • Zasady rekrutacji dzieci chętnych do klasy 4 z programem „Pływam ,bo lubię”:
  • Uczniowie z klas 3 - kandydaci do klasy 4 z pływaniem otrzymają druki deklaracji, do pobrania w sekretariacie szkoły, złożenie wypełnionego druku w sekretariacie jest równoznaczne z  wpisem na listę kandydatów
  • Pierwszeństwo w zapisach do klasy 4 z pływaniem mają dzieci, które uczestniczyły w zajęciach objętych programem „ Potrafię pływać”
  • W przypadku, gdy kandydatów do klasy z pływaniem będzie więcej niż 27 uczniów,  przeprowadzony zostanie egzamin klasyfikacyjny w wodzie
  • Warunki egzaminu:
 1. Uczeń potrafi przepłynąć długość dużego basenu na grzbiecie, pełnym stylem lub tylko z praca nóg- punktacja  od 1 do 5 w zależności od poziomu umiejętności technicznych dziecka
 2. Uczeń potrafi przepłynąć długość jednego basenu- 25 m na piersiach w stylu- kraul lub klasyczny, motyl ze skoku ze słupka startowego w formie dowolnej- punktacja od 1-5 w zależności od umiejętności technicznych dziecka
 3. Uczeń potrafi wykonać zanurkowanie z umiejętnością wydechu w formie dowolnej, mały basen- punktacja w zależności  od umiejętności od 1-5
 • Termin składania deklaracji do 10 maja 2016, termin egzaminu  w wodzie po 20 maja, po wcześniejszym ustaleniu daty egzaminu z  Dyrekcją  SP6

 

Program „Pływam, bo lubię” to nowa propozycja szkolenia młodzieży szkolnej z zakresu pływania. Uczniowie klas III  z Programem „Potrafię Pływać” mogą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie pływania w klasie IV, od początku roku szkolnego 2015-2016 w naszej szkole funkcjonuje klasa realizująca założenia  w/w programu. Uczniowie mają 3 razy w tygodniu zajęcia z pływania oraz 2 godziny  zajęć ogólnorozwojowych ukierunkowanych na realizację podstawy programowej. Klasa IV a to klasa pilnie i skrupulatnie doskonali tajniki pływania na wyższym poziomie niż w klasach I-III, zajęcia w terenie i na hali wspierają  harmonijny rozwój  fizyczny uczniów. Już niedługo uczniowie będą mogli sprawdzić swoje możliwości na najbliższych zawodach pływackich.