Regulamin korzystania z darmowych podręczników

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GNIEŹNIE

 1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki. Przekazuje również materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich późniejszego zwrotu.
 2. Podręczniki wypożyczane są na początku roku szkolnego lub w innych terminach wynikających z programu nauczania.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego lub krócej – zgodnie z potrzebami organizacji nauki. Tydzień przed końcem roku szkolnego materiały te powinny być oddane do biblioteki.
 4. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego podręczniki i materiały edukacyjne należy oddać do biblioteki.
 5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki: należy je obłożyć, nie wolno po nich pisać, trzeba je chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem.
 6. Podręczniki przekazane szkole powinny być użytkowane przez okres 3 lat.
 7. Uczeń wypożyczający podręczniki zobowiązany jest do zwrócenia ich w dobrym stanie. Oceny stanu dokonuje bibliotekarz, wspólnie z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
 8. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi jego integralną część i należy ją oddać razem z książką.
 9. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego. W takim wypadku szkoła może zażądać pokrycia strat.
 10. W przypadku podręczników do klas 1–3 oraz podręczników i materiałów edukacyjnych do klas 4–5 zniszczone lub zgubione książki należy odkupić.

  Jeśli chodzi o podręczniki do klas 1–3, wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy 1 szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy 2 szkoły podstawowej;
  • kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasz szkoła” do klasy 3 szkoły podstawowej.

  Wpłaty dokonuje rodzic lub opiekun prawny na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (1, 2 lub 3), której dotyczy zwrot.

 11. Aby otrzymać podręczniki na nowy rok szkolny, należy wcześniej oddać podręczniki z poprzedniego roku szkolnego lub pokryć ewentualne straty.