Regulamin świetlicy

 

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6.45 do zakończenia zajęć lekcyjnych w szkole, jednakże nie krócej niż do godziny 16.15.
 2. Prawo przebywania w świetlicy mają uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.
 3. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nieuczestniczącym w zajęciach na basenie lub w wycieczkach klasowych.
 5. Dzieci ze świetlicy odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich na piśmie (z wyjątkiem dzieci, które mają zgodę na samodzielne wyjście).
 6. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązane są do osobistego skontaktowania się z nauczycielem - wychowawcą. 
 7. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie, a zatem zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z niepełnoletnim rodzeństwem  należy  rozumieć  jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy. 
 8. Uczestników świetlicy obowiązuje codzienne zgłaszanie się do wychowawcy (po przyjściu do świetlicy i przed wyjściem do domu). Uczeń zgłasza wychowawcy każdorazowe wyjście ze świetlicy.
 9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 
 10. Po skończonych lekcjach dzieci same przychodzą do świetlicy. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dzieci zapisane do świetlicy, jeśli w wyznaczonych godzinach do niej nie przyjdą. 
 11. Uczniowie zapisani, a nieuczęszczający na świetlicę, zostaną z niej wypisani.
 12. Wychowawca klasy pierwszej (lub nauczyciel, z którym klasa ma ostatnią lekcję) jest zobowiązany do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy. 
 13. Uczeń zobowiązany jest do respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, do poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych a także do kulturalnego zachowania się zarówno w trakcie zajęć świetlicowych jak i podczas pobytu w stołówce.
 14. Uczeń obowiązkowo bierze udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 15. Zabrania się przynoszenia do świetlicy zabawek, urządzeń elektronicznych pod rygorem ich utraty – świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony bądź skradziony przyniesiony sprzęt.
 16. Podczas zajęć w świetlicy zabrania się bawienia telefonem komórkowym.
 17. Rodzice i opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy oczekują na korytarzu.
 18. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje, z wykreśleniem z listy świetlicy włącznie. W przypadku otrzymania trzeciej uwagi wpisanej do informatora kolorem czerwonym uczeń zostaje pozbawiony prawa uczęszczania do świetlicy.
 19. Odpłatność za obiady regulowana jest do 12 dnia każdego miesiąca. Nieobecność zgłaszana jest do wychowawcy najpóźniej do godziny 10.00. W przypadku późniejszego zgłoszenia rodzic nie ma prawa do odliczenia obiadu. Za niekorzystanie z jednego posiłku pieniądze nie są zwracane.
 20. W czasie posiłku uczeń zachowuje odpowiednią postawę, przestrzega zasad bezpieczeństwa i zasad samoobsługi.
 21. Podczas posiłku w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko wychowawcy i uczniowie spożywający posiłek.

Zatwierdzony na radzie pedagogicznej w dniu 26 czerwca 2014 r.

Dziennik elektroniczny