ue

Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej‟ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie

"Nowe kompetencje nauczycieli motorem rozwoju szkoły"

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie przystąpili do projektu "Nowe kompetencje nauczycieli motorem rozwoju szkoły " w ramach programu POWER Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej z założeniem, że udział w zagranicznych mobilnościach pozwoli na pozyskanie nowych metod pracy z uczniami i zarządzania szkołą. Celem pośrednim było podniesienie kompetencji w zakresie języka angielskiego, dzięki którym możliwe było sięgnięcie po metody oparte na narzędziach informatycznych z wykorzystaniem anglojęzycznych aplikacji, nawiązanie międzynarodowej współpracy i wymianę doświadczeń i materiałów metodycznych w ramach działań eTwinning. Do udziału w projekcie przystąpiło dziewięć nauczycielek różnych przedmiotów wybranych drogą rekrutacji: dwie nauczycielki języka angielskiego, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka sztuki oraz dyrektor szkoły- nauczycielka matematyki i wicedyrektor - nauczycielka techniki. Grupa była zróżnicowana pod względem poziomu umiejętności językowych, od poziomu początkującego do zaawansowanego, dlatego uczestnikom( z wyłączeniem nauczycielek języka angielskiego) zaproponowano udział w kurach przygotowawczych oraz przygotowanie kulturowe. Podczas mobilności uczestnicy projektu odbyli intensywne, dwutygodniowe kursy językowe na Malcie, które realizowane były w dwóch szkołach ICTQ Malta oraz ACE Malta Holdings. Oprócz sesji szkoleniowych istotny wpływ na uzyskanie sprawności komunikacyjnej w języku angielskim miało posługiwanie się nim w codziennych sytuacjach. Nauczycielki języka angielskiego dzięki udziałowi w mobilności odświeżyły i wzbogaciły zasób słownictwa oraz pozyskały nowe metody i materiały dydaktyczne do nauczania języka, miały również okazję przeprowadzić zajęcia w swojej grupie. Po zakończonych mobilnościach zagranicznych uczestnicy podzielili się doświadczeniami ze społecznością szkolną: uczniami i rodzicami podczas zebrań, innymi nauczycielami na zespołach samokształceniowych i indywidualnych spotkaniach oraz ze społecznością lokalną poprzez informację na stronie internetowej szkoły i organu prowadzącego, na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach (artykuł w prasie oraz audycja radiowa).

W ramach upowszechniania rezultatów projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej przedstawiona została relacja z mobilności oraz zorganizowane warsztaty z zaobserwowanych metod. Na stronie

internetowej szkoły umieszczona została zakładka z wizualizacją projektu, relacją z mobilności i realizacji projektów eTwinning oraz materiałami dydaktycznymi wypracowanymi przez uczestników. Został również opracowany i udostępniony zbiór e- materiałów i aplikacji z przykładami zastosowania podczas lekcji. Rezultaty projektu zaprezentowano także podczas zebrania dyrektorów szkół z Gniezna i okolic oraz na zebraniu kierowników świetlic z gnieźnieńskich placówek. Dzielono się również wiedzą na temat możliwości pozyskania środków unijnych oraz metodami zarządzania projektem. Udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści. Nauczyciele zyskali nowe kompetencje, wzbogacili swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne metody pracy z uczniami i materiały edukacyjne, zrealizowano wiele projektów międzynarodowych eTwinning, co korzystnie wpłynęło jakość zajęć i wizerunek szkoły jako placówki o europejskim wymiarze i wzbogaciło jej ofertę edukacyjną. Ponadto nawiązano współpracę ze szkołą językową ICTQ Malta, dzięki czemu grupa uczniów mogła uczestniczyć w kursach językowych, których plan opracowała nauczycielka języka angielskiego- uczestniczka projektu. Wzrosła również motywacja nauczycieli do podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania środków unijnych dla potrzeb szkoły. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu w zarządzaniu projektem i monitorowaniu jakości jego realizacji placówka aplikowała do działań w ramach Akcji KA2 Projekty Współpracy Szkół (Konkurs wniosków 2018) oraz pozyskała partnera do działań projektowych.

Szczegóły działań projektowych i wypracowane materiały: http://www.sp6.gniezno.pl/index.php/malta