Szkolne koło PCK

Celem działalności szkolnego koła PCK jest promowanie idei humanitaryzmu i niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Członkami koła są uczniowie klas szóstych, którzy są zachęcani do kontynuowania działalności także w czasie następnych etapów edukacji.
Poprzez podejmowane działania na rzecz edukacji zdrowotnej, pierwszej pomocy, profilaktyki przedwypadkowej jego członkowie rozwijają wiedzę i różnego rodzaju kompetencje, a także kształtują swoją empatię i uczą się odpowiedzialności. Terenem działania szkolnego koła PCK jest przede wszystkim środowisko naszej szkoły, ale współpracujemy także z Zarządem rejonowym PCK włączając się do akcji lokalnych i ogólnopolskich.
W bieżacym roku szkolnym koło realizuje m.in. całoroczną akcję „Stop chipsom i napojom słodzonym – jedzmy jabłka!” oraz „PCK pomaga w nauce” .
Przewodniczącą koła w roku 2014/2015 jest Aleksandra Banaszak, a opiekę sprawuje Małgorzata Jóskowiak-Reszko.

 

Plan pracy szkolnego koła PCK działającego przy  Szkole Podstawowej Nr 6 w roku szkolnym 2015/2016

Cele ogólne

• Promowanie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa.

• Propagowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.

• Kształtowanie zachowań przejawiających się wrażliwością na los drugiego człowieka i chęcią niesienia pomocy.

• Promocja zdrowego stylu życia.

• Profilaktyka uzależnień.

• Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 • Niesienie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; oraz ich rodzinom.
 • Opieka nad najmłodszymi uczniami

 

Harmonogram

Wrzesień

 • Wznowienie działalności koła PCK.
 • Nabór nowych członków, wybór Zarządu SK PCK
 • Przedstawienie historii i głównych założeń Polskiego Czerwonego Krzyża.
 • Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2011/2012.
 • Pomoc młodszym dzieciom, które wkraczają w życie szkolne.
 • Nawiązanie współpracy z pielęgniarką szkolną, Samorządem.


Październik

 • Światowy Dzień Walki z Głodem.
 • Światowy Dzień Mycia Rąk

Listopad

 • Akcja Śniadanie Daje Moc: audycja, wspólne śniadanie w klasach 
 • Dzień Życzliwości
 • Światowy Dzień Cukrzycy – gazetka
 • Propagowanie Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Grudzień

 • I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Zorganizowanie zbiórki słodyczy  dla potrzebujących - kwesta.
 • Zbiórka używanych piórników i plecaków szkolnych oraz przekazanie ich dzieciom z ubogich rodzin

Styczeń

 • Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy - współpraca z Samorządem

Luty

 • Światowy Dzień Chorych – gazetka okolicznościowa.
 • Walentynkowa Poczta PCK.

Marzec

 • Zorganizowanie akcji „Żółty Tydzień” propagującej szczepienia przeciwko żółtaczce oraz higienę.
 • Współorganizowanie z Samorządem Szkolnym Pierwszego Dnia Wiosny.

Kwiecień

 • Tydzień Zdrowia – gazetka edukacyjna, międzyklasowy przegląd piosenki o zdrowiu, akcja Uśmiech.
 • Spotkanie z higienistką stomatologiczną

Maj

 • Dzień Czerwonego Krzyża – gazetka

Czerwiec

 • Akcja „Bezpieczne wakacje”.
 • Podsumowanie pracy szkolnego koła PCK – podziękowanie za pracę najbardziej aktywnym członkom koła – wręczenie nagród i dyplomów za pracę.