REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

HENRYKA SIENKIEWICZA W GNIEŹNIE

  1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki. Przekazuje również materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich późniejszego zwrotu.
  2. Podręczniki wypożyczane są na początku roku szkolnego lub w innych terminach wynikających z programu nauczania.
  3. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego lub krócej – zgodnie z potrzebami organizacji nauki. Tydzień przed końcem roku szkolnego materiały te powinny być oddane do biblioteki.
  4. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego podręczniki i materiały edukacyjne należy oddać do biblioteki.
  5. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki: należy je obłożyć, nie wolno po nich pisać, trzeba je chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem.
  6. Podręczniki przekazane szkole powinny być użytkowane przez okres 3 lat.
  7. Uczeń wypożyczający podręczniki zobowiązany jest do zwrócenia ich w dobrym stanie. Oceny stanu dokonuje bibliotekarz, wspólnie z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
  8. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi jego integralną część i należy ją oddać razem z książką.
  9. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun prawny wypożyczającego. W takim wypadku szkoła może zażądać pokrycia strat. Zniszczone lub zgubione książki należy odkupić.
  10. Aby otrzymać podręczniki na nowy rok szkolny, należy wcześniej oddać podręczniki z poprzedniego roku szkolnego lub pokryć ewentualne straty.