1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od godziny 6.45 do zakończenia zajęć lekcyjnych  w szkole, od poniedziałku do czwartku do 16.00, a w piątki do 15.30.
 2. Za pozostawienie dziecka  w szkole po godzinach pracy świetlicy całkowitą odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice.
 3. Prawo przebywania w świetlicy mają uczniowie klas I-VIII, którzy muszą dłużej przebywać w szkole  ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.
 4. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów.
 5. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nieuczestniczącym w zajęciach na basenie lub w wycieczkach klasowych.
 6. Dzieci ze świetlicy odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich na piśmie  (z wyjątkiem dzieci, które mają zgodę na samodzielne wyjście).
 7. Osoby odbierające dziecko ze świetlicy zobowiązane są do osobistego skontaktowania się  z nauczycielem - wychowawcą. 
 8. Uczestników świetlicy obowiązuje codzienne zgłaszanie się do wychowawcy (po przyjściu do świetlicy i przed wyjściem do domu). Uczeń zgłasza wychowawcy każdorazowe wyjście ze świetlicy.
 9. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy przed lub po lekcjach.
 10. Wychowawca klasy pierwszej (lub nauczyciel, z którym klasa ma ostatnią lekcję) jest zobowiązany  do odprowadzenia uczniów po skończonych lekcjach do świetlicy. 
 11. Podczas pobyty w świetlicy dziecko może korzystać z komputerów w bibliotece szkolnej –  po wcześniejszym ustaleniu terminu z panią bibliotekarką  i za zgodą wychowawcy świetlicy.
 12. Uczniowie klas pierwszych podczas przerw przebywają w świetlicy, uczniowie klas starszych wychodzą  na przerwy.
 13. Uczeń zobowiązany jest do respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy, do poszanowania ciszy, spokoju oraz pracy innych a także do kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych.
 14. Uczeń obowiązkowo bierze udział w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 15. Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i sprzęt elektroniczny przyniesiony do szkoły.
 16. Podczas zajęć w świetlicy zabrania się bawienia telefonem komórkowym. Telefony, smartfony  czy tablety uczeń wykorzystuje za zgodą wychowawcy podczas zajęć świetlicowych bądź do kontaktu z rodzicami.
 17. Rodzice i opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy oczekują na korytarzu.

Regulamin zatwierdzony na radzie pedagogicznej w dniu 31.08.2017r.

Aneks do regulaminu świetlicy

Procedury w świetlicy

Aneks do procedur w świetlicy