Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Szkoła Podstawowa nr 6 w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.sp6.gniezno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-02-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niezgodności:

Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

 

Wyłączenia:

Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji)

 

 

Ułatwienia na stronie internetowej: 
 
Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:
 
  • wysoki kontrast (tryb czarny i biały)
  • wysoki kontrast (tryb czarny i żółty)
  • wysoki kontrast (tryb żółty i czarny)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podkreślane linki
  • skróty klawiszowe: TAB – przejście do kolejnego elementu, SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Walidator dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG 2.1

Link do walidatora WCAG 2.1
Link do wyniku badania

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Elżbieta Zacholska
62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 22
Tel.: 61 426-13-25
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

zgłoszenia uwagi dotyczącej dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłoszenia żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu
złożenia wniosku o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposoby dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającą,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
Szkoła nie posiada wejścia przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe
W budynku szkoły nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.